Financieel gezond

Financieel gezond
Hilversum staat er goed voor. De schuld is uitgekomen op € 156 mln en ligt daarmee € 6 mln onder het niveau van 2015. Het voordelige resultaat van deze jaarrekening is hierin verdisconteerd. Omdat voorzichtigheid bij het afsluiten van leningen voorop staat, is het risico dat wij bij herfinanciering onevenredig getroffen worden door een hogere rente laag. Het renterisico ligt ruim onder de wettelijke veiligheidsgrenzen. Deze positieve tendens tekent zich ook af in het gunstige verloop van de financiële kengetallen. In het algemeen geldt dat de risico’s ten opzichte van 2015 verder zijn afgenomen en de omvang van de middelen voor het opvangen van risico’s opnieuw is gegroeid. Het weerstandsvermogen is dan ook uitstekend.

Wij zien dit als een goede uitgangspositie voor grote plannen als het Stationsgebied en het toont de meerwaarde van een degelijk financieel beleid.