Nieuwe zorgtaken

Nieuwe zorgtaken

Het Sociaal Plein biedt -samen met de partners- ondersteuning op maat, zodat inwoners mee kunnen doen in de samenleving.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties in het sociaal domein een feit. Een enorme verandering voor alle gemeenten in Nederland. Op het terrein van jeugdzorg, Wmo en participatie is de opgave de zorg voor kwetsbare mensen ander dan voorheen te organiseren. Het programma slaagt als we maatwerk en kwalitatief goede zorgvoorzieningen en dienstverlening bieden, binnen de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn. Daarbij kijken we welke hulp vanuit het eigen netwerk geboden kan worden.

De in de Kadernota genoemde impulsen geven de extra accenten aan in het sterprogramma Nieuwe Zorgtaken. De basis van het sterprogramma ligt inhoudelijk en financieel in de begrotingsprogramma’s Werken en Zorg. Uit het begrotingsprogramma Werken gaat het vooral over de prestaties Uitvoeren van het meerjarenbeleidsplan Participatie, Opstellen en monitoren van duidelijk geformuleerde kwaliteiten en uitvoeren van het regionaal plan van aanpak jongeren en jonggehandicapten. Uit het begrotingsprogramma Zorg horen tot het sterprogramma Nieuwe Zorgtaken: een vindbaar Sociaal Plein dat professioneel en vraaggericht werkt en regie houdt op uitvoering. Dat vraagt training en scholing van medewerkers. Er is focus op multi-probleemhuishoudens en een beweging naar meer ambulante zorg/ minder zware zorg. Hiertoe hoort ook een Regionale monitor voor beoordeling kwaliteit dienstverlening en controle door visitatiecommissie.