Financiën en grondexploitaties

Financiën en grondexploitaties

Begroting vs. Realisatie

Begroot Realisatie

Programmabeschrijving

Een gezonde financiële huishouding bij zo laag mogelijke woonlasten.

Hilversum wil een betrouwbare, solide gemeente zijn. Dat vraagt om een zakelijke instelling die zichtbaar wordt, doordat wij ons beleid afmaken en onze investeringen laten renderen. Dit versterkt het draagvlak bij onze partners om mee te investeren. Ook is een stevige financiële basis noodzakelijk. Hierover gaat dit programma, dat is onderverdeeld in de thema’s: Financiële huishouding, Lokale belastingen en Grondexploitaties en vastgoed.

Financiële huishouding:

De financiële huishouding van de gemeente bestaat uit de jaarlijks terugkerende inkomsten en uitgaven. De uitgaven (bijvoorbeeld die voor het sociaal domein) zijn verwerkt in de andere begrotingsprogramma’s en vloeien voort uit de activiteiten die wij uitvoeren om onze ambities te realiseren en uit onze wettelijke taken. De twee belangrijkste inkomstenbronnen zijn verwerkt in dit begrotingsprogramma en worden gebruikt voor de dekking van die uitgaven. Het zijn de uitkeringen van het rijk (circa € 140 miljoen) en de lokale belastingen (ca. € 20 miljoen). Daarnaast investeert de gemeente in planontwikkelingen (bijvoorbeeld Anna’s Hoeve), en in onderwijshuisvesting, wegen, openbare verlichting etc. Voor deze investeringen sluit de gemeente leningen af. Deze leningen (schulden) maken eveneens onderdeel uit van onze financiële huishouding. De rente en aflossing die wij daarvoor betalen zijn onderdeel van de jaarlijks terugkerende uitgaven en inkomsten.

Lokale belastingen:

Van de lokale belastingen is de onroerendezaakbelasting (circa € 19 mln) de belangrijkste. Daarnaast bevat dit programma de opbrengsten uit de precario- en hondenbelasting. De opbrengsten uit deze belastingen kunnen voor alle gemeentelijke ambities worden ingezet. In het begrotingsprogramma Wonen en Leven zijn de opbrengsten uit de rioolheffing en de afvalstoffenheffing opgenomen. Deze opbrengsten zijn bestemd voor het onderhoud en de vervanging van het riool en het verwijderen van huishoudelijk afval.

Grondexploitaties en vastgoed:

Dit programma bevat de kosten en opbrengsten van de gronden en panden die Hilversum voor gebiedsontwikkelingen inzet. De kosten en opbrengsten van de panden met een maatschappelijke bestemming (onder meer onderwijs en welzijn) zijn verantwoord in de andere begrotingsprogramma’s. Naar verwachting worden de komende twee à drie jaar 10 van de 11 lopende gebiedsontwikkelingen voltooid. Anna’s Hoeve, onze grootste bouwlocatie, zal rond 2020 klaar zijn.

Thema's in het programma