Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Met deze jaarstukken doen wij verslag van de resultaten van de Begroting 2016.

2016 Was een jaar waarin op verschillende plaatsen in de stad de ambities van dit college zichtbaar worden. De resultaten laten zien dat er belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet en de doelstellingen, zoals die zijn geformuleerd in het coalitieakkoord 2014-2018 grotendeels gerealiseerd zijn.

Dit jaarverslag is het eerste jaarverslag dat aansluit bij de nieuwe begrotingsopzet. De vereenvoudiging naar vijf brede programma’s, maakt deze jaarrekening begrijpelijker en minder omvangrijk.

We sluiten het jaar 2016 af met een voordelig rekeningresultaat van € 7,2 miljoen. Het eindresultaat valt uiteindelijk € 5 mln. positiever uit dan oorspronkelijk was begroot. Een mooi tastbaar resultaat, waarbij ook nog eens de tweede tranche van de houdbaarheidsopgave is gerealiseerd. Dit laat zien dat we er als gemeente financieel kerngezond voor staan. We zijn blij dat ook de accountant zich positief uitlaat over de financiële positie en de ontwikkelingen in Hilversum. Hiermee kunnen we constateren dat we zorgvuldig omgaan met het geld van onze inwoners, de belastingbetalers.

De positieve resultaten hebben onder meer te maken met de middelen voor stedelijke vernieuwing, die niet meer nodig zijn omdat het programma is afgerond. Daarnaast is er een overschot op het sociaal domein. Niet omdat er minder ruimhartig zorg is toegekend, maar omdat er regionaal efficiënter gewerkt wordt. Verder dragen de inkomsten uit grondexploitaties en de opbrengsten uit parkeergelden bij aan het positieve resultaat.

In 2016 heeft de gemeente haar blik weer verder naar buiten gericht. Het samen met de Hilversummers, ondernemers en partners werken aan de belangrijkste maatschappelijke opgaven was leidend voor 2016. Dit zorgde er wel voor dat sommige plannen meer tijd kosten. Het samenwerken is voor zowel de inwoners als voor ons even wennen. Als college zijn we trots op wat we tot nu toe samen bereikt hebben.

De jaarrekening van 2016 laat zien dat dat Hilversum financieel kerngezond is en de Mediastad transformeert naar een levendige sociale stad waar we de komende jaren aan verder blijven werken. Alle reden om optimistisch naar de toekomst te kijken. De resultaten in deze Jaarrekening bieden daarvoor een goede basis.

Leeswijzer

De jaarstukken van de gemeente moeten volgens artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) ten minste bestaan uit:

  1. het jaarverslag;
  2. de jaarrekening

waarbij het jaarverslag ten minste moet bestaan uit:

  • de programmaverantwoording;
  • de paragrafen

en de jaarrekening ten minste moet bestaan uit:

  • overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop;
  • de uiteenzetting van de financiële positie (balans en de toelichting hierop);
  • de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

In hoofdstuk 1 zijn de algemene beschouwingen opgenomen. Dit is een terugblik op 2016 en bevat een resumé van de belangrijkste beleidsontwikkelingen. In hoofdstuk 1 staan eveneens de financiële beschouwingen weergegeven. Meer uitgebreide informatie vindt u terug in de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) en de verantwoording over de sterprogramma's (hoofdstuk 3), waar per (ster)programma wordt ingegaan op prestaties, indicatoren en financiën. Hoofdstuk 4 omvat de wettelijk verplichte paragrafen.

De formele jaarrekening van de gemeente waarop de accountantsverklaring is gebaseerd, betreft de hoofdstukken 5 Overzicht van baten en lasten, 6 Balans met toelichting en 7 SiSa-verantwoording.

Gelet op de bestendige gedragslijn ‘rekening volgt begroting’ volgt de inhoud en volgorde van de jaarstukken zoveel mogelijk de inhoud en volgorde van de programmabegroting 2016.

Ten opzichte van de voorgaande jaarrekening is het onderstaande veranderd:

  • Dit jaar is het eerste jaar waarin het aantal begrotingsprogramma’s sterk is ingekort; van 16 naar 5. Ook zijn de ambities, prestaties en resultaten duidelijker benoemd. Het jaarverslag bevat de inhoudelijke ambities en de daarbij behorende resultaten en financiën, verdeeld over de begrotingsprogramma’s Wonen & leven, Zorg, Werken, Bestuur en Financiën & grondexploitaties. De jaarrekening bevat financieel-technische overzichten, die dieper inzicht verschaffen in de financiële situatie van onze gemeente.

Er is overzicht gecreëerd in alle ambities door per begrotingsprogramma een doelboom op te stellen. Aan de hand van deze doelbomen zijn de politieke keuzes gemaakt. In elke doelboom is aangegeven uit welke thema's het programma bestaat en wat de ambities binnen deze thema's zijn. Per ambitie zijn vervolgens de belangrijkste activiteiten opgenomen.

  • In voorgaande jaren werd in het hoofdstuk  5 "Overzicht van lasten en baten" per programma een overzicht gegeven van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en rekening en een toelichting op de afwijkingen.

Nu maakt de genoemde analyse van de afwijkingen tussen de begroting en het overzicht baten en lasten formeel deel uit van de jaarrekening, maar mag van de commissie BBV ook worden opgenomen in het jaarverslag, mits beide onderdelen in één boekwerk zijn opgenomen en in de jaarrekening wordt verwezen naar het relevante onderdeel van het jaarverslag.
Om de leesbaarheid van de jaarstukken te vergroten willen we zoveel mogelijk herhaling in de jaarstukken vermijden. Daarom geven we in dit hoofdstuk inzicht op de afwijkingen per programma op hoofdlijnen, waarbij voor de verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de verantwoording op de betreffende programma's (hoofdstuk 2).