Financiële huishouding

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

De financiële huishouding van de gemeente bestaat uit de jaarlijks terugkerende inkomsten en uitgaven. De uitgaven (bijvoorbeeld die voor het sociaal domein) zijn verwerkt in de andere begrotingsprogramma’s en vloeien voort uit de activiteiten die wij uitvoeren om onze ambities te realiseren en uit onze wettelijke taken. De twee belangrijkste inkomstenbronnen zijn verwerkt in dit begrotingsprogramma en worden gebruikt voor de dekking van die uitgaven. Het zijn de uitkeringen van het rijk (circa € 140 miljoen) en de lokale belastingen (ca. € 20 miljoen). Daarnaast investeert de gemeente in planontwikkelingen (bijvoorbeeld Anna’s Hoeve), en in onderwijshuisvesting, wegen, openbare verlichting etc. Voor deze investeringen sluit de gemeente leningen af. Deze leningen (schulden) maken eveneens onderdeel uit van onze financiële huishouding. De rente en aflossing die wij daarvoor betalen zijn onderdeel van de jaarlijks terugkerende uitgaven en inkomsten.

Opgave van de stad

Het zorgvuldig inzetten van de door onze inwoners opgebrachte middelen is onze opdracht. Bijvoorbeeld door ze als hefboom te laten werken voor investeringen door onze partners in de stad. Zo vergroten we het financieel en maatschappelijk rendement van de gemeentelijke bijdrage. Mooie voorbeelden hiervan zijn het stadsfonds, het Dudok-concert en Hilversum Media Campus.

Onze investeringen in de stad doen wij vanuit een stevige financiële basis. Zowel het in 2016 geboekte exploitatie-resultaat, de gecontroleerde schuldenpositie en het uitstekende weerstandsvermogen zijn een bewijs hiervan. Daarbij hebben wij de lokale lasten stabiel kunnen houden.

Ambities