Lasten en baten financieringsfunctie

Lasten en baten financieringsfunctie

-/- = voordelig

Gewijzigde begroting

Realisatie

+ = nadelig

2016

2016

Verschil

LASTEN

Rente gespecificeerd naar :

-   rente van bestaande langlopende leningen

5.257

5.257

0

-   rente van nieuw aan te trekken langlopende leningen

159

160

1

-   rente van kortlopende financieringsmiddelen

25

4

-21

-   toegerekende rente over eigen financieringsmiddelen

3.432

3.534

102

Overige lasten

-   afschrijvingen

12.350

12.520

170

Totaal lasten

21.223

21.475

252

BATEN

Aan afdelingen doorberekende kapitaallasten

22.167

22.337

170

Totaal baten

22.167

22.337

170

Saldo verantwoord in programma 5 lasten minus baten

-944

-862

82

Alle lasten die te maken hebben met de dekking van het gemeentelijk financieringstekort (rentelasten) en de waardeontwikkeling van de gemeentelijke bezittingen (afschrijvingslasten) worden verzameld op de kostenplaats en van daaruit verdeeld over de programma's.
Eventuele verschillen worden op de programma's toegelicht.