Bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Hilversum van toepassing zijnde regelgeving: publieke sector.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de gemeente Hilversum is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen met executieve taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende orgaan en de daaraan ondergeschikte(n) die in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn voor de gehele rechtspersoon of de gehele instelling, en degene(n) belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling. Deze tabel wordt tevens gebruikt indien de functie zonder dienstbetrekking is vervuld, vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling. De eerste twaalf maanden staan in tabel 1b. Daarnaast worden in deze tabel de gewezen topfunctionarissen opgenomen.

Bedragen x € 1

Mevr. I.C. de Vries

Dhr. P.G. Schulten

Dhr. P.M.H. van Ruitenbeek

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris a.i.

Griffier

Aanvang  en einde functievervulling in 2016

1/1 – 31/10

15/9 - 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

ja

Individueel WNT-maximum

149.575

52.964

179.000

Beloning

98.980

35.140

90.641

Belastbare onkostenvergoedingen

77

105

Beloningen betaalbaar op termijn

12.177

4.016

11.581

Subtotaal

111.234

39.156

102.327

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

Totaal bezoldiging

111.234

39.156

102.327

Verplichte motivering indien overschrijding

PM

PM

PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 - 31/12

n.v.t.

1/5 – 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1,0

n.v.t.

1,0

Beloning

114.209

n.v.t.

53.025

Belastbare onkostenvergoedingen

2.011

n.v.t.

1.139

Beloningen betaalbaar op termijn

22.677

n.v.t.

12.844

Totaal bezoldiging 2015

138.897

n.v.t.

67.008

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 : n.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen: n.v.t.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking: n.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er is in 2016 een ontslaguitkering betaald aan een overige functionaris die op grond van de WNT dient te worden vermeld.

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Adviseur I

Aanvang  en einde functievervulling in 2016

1/1 – 01/11

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

WNT-drempelbedrag bezoldiging[1]

179.000

Beloning

-

Belastbare onkostenvergoedingen

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

Totaal bezoldiging

-

Verplichte motivering indien overschrijding

N.v.t.

WNT-drempelbedrag bezoldiging[2]

179.000

Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

180.000

Waarvan betaald in 2016

180.000

Verplichte motivering

Uitkomst vanuit onderhandeling

Voorgaande functie

Adviseur I

VERPLICHTE MOTIVERING BIJ overschrijding

  1. N.v.t.
  2. Uitkomst vanuit onderhandeling

[1] waarbij: x = algemene WNT-bezoldigingsnorm, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte)
[2] waarbij: x = algemene WNT-bezoldigingsnorm, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte)