Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (hierna aangeduid als paragraaf Weerstandsvermogen) is een door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) voorgeschreven begrotingsparagraaf. De paragraaf bestaat uit drie onderdelen: Kengetallen (sectie II); Weerstandsvermogen en risicobeheersing (sectie III); De gedecentraliseerde regelingen in het sociale domein (sectie IV). Deze onderdelen lichten we hieronder toe.