Sociale stad

Sociale stad

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Een sociale stad houdt in dat bewoners optimale kansen hebben op deelname en bijdrage aan het sociale en economische leven, en dat waar nodig en indien gewenst (financiële) ondersteuning adequaat is.

Opgave van de stad

Hilversum heeft de opgave om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit doen wij door een (tijdelijk) inkomen te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft, inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening te bieden. Al gedurende langere tijd overtreft de instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden de uitstroom. Met de intrede van een nieuw verdeelmodel voor de bijstand per 1 januari 2015 is Hilversum een zogenaamde nadeelgemeente. Ook in 2016 worden wij geconfronteerd met een nadeel van vier miljoen. Over het jaar 2016 zal dit tekort voor circa 2 miljoen (zoals in 2015) gecompenseerd worden door de Vangnetregeling.

Voor een goede  verklaring van het grote nadeel op het BUIG budget wordt begin 2017 een uitvoerige analyse uitgevoerd. Deze analyse en het advies van een externe visitatiecommissie (gereed: februari 2017) vormen de pijlers voor een plan van aanpak voor het terugdringen van het nadeel, in combinatie met dienstverlening van het Sociaal Plein van goede kwaliteit: integraal en op maat.

In de dienstverlening is er vooral aandacht voor maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Voor bijzondere bijstand - in het bijzonder de minimaregelingen - is in 2016 meer uitgegeven dan begroot. Positief is dat de hogere uitgaven veroorzaakt zijn doordat (veel) meer inwoners van de regelingen gebruik hebben gemaakt. Er is een grote toename van deelnemers aan de collectieve zorgverzekering: 781 nieuwe aanmeldingen. In 2016 is het aantal aanvragen (en toewijzingen) bijzondere bijstand met ruim 1.000 toegenomen.

Een andere ontwikkeling die al gedurende langere tijd gaande is, is een grote toename van beschermingsbewind.  Beschermingsbewind wordt opgelegd door de rechter en treft juist vaak de inwoners met een laag inkomen. De kosten, waarvoor bijzondere bijstand kan worden verleend, zijn aanzienlijk. Dit is een probleem waar vrijwel alle gemeenten mee te maken hebben. Een van de oplossingsrichtingen is nog meer inzet op het voorkomen van schulden.

Ambities