Grondbeleid

Grondbeleid

Grondbeleid is van groot financieel belang. Daarom moeten de hiermee samenhangende risico´s goed worden gemonitord.

Vernieuwing van Het Besluit Begroting en Verantwoording
In 2016 zijn twee notities verschenen van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). De aanleiding is dat per 1 januari 2016 gemeentelijke grondbedrijven vennootschapsbelastingplichtig kunnen zijn. In de notitie Grondexploitaties worden richtlijnen gegeven over de afbakening van grondexploitaties en de aan grondexploitaties toe te rekenen kosten, met name rentekosten (zie de paragraaf Financiering). De categorie ‘niet in exploitatie genomen gronden’ is per 1 januari 2016 geschrapt (zie het hoofdstuk ‘gronduitgifte’ verderop in deze paragraaf). De notitie Faciliterend Grondbeleid gaat in op verslagleggingsaspecten voor het zogenoemde faciliterende grondbeleid. Geen van beide notities heeft effect op het grondbeleid van Hilversum, dat is vastgelegd in de nota Grondbeleid en de basis vormt voor deze paragraaf.