Staat van doorberekende overhead

Staat van doorberekende overhead

Zowel in de begroting als de jaarstukken zijn lasten en baten opgenomen die niet direct aan één specifieke activiteit zijn toe te wijzen. Deze kosten staan opgenomen op acht kostenplaatsen (directie en de zeven afdelingen) en vervolgens verdeeld over (c.q. toegerekend aan) de programma’s /thema’s. Het gaat hier om algemene apparaatskosten, die voor een belangrijk deel bestaan uit personeelskosten.  Het totale bedrag aan doorberekende overhead in de jaarrekening 2016 bedraagt  € 54,9 miljoen. Hiervan wordt € 52,3 miljoen toegerekend aan de programma’s/beleidsdoelen. Het restant van € 2,6 miljoen wordt toegerekend aan de investeringen en projecten (voornamelijk in wegen en riolering). Verreweg het omvangrijkste onderdeel van de overhead bestaat uit de salaris- en de inhuur lasten. Het aandeel hierin van de binnen de kostenplaatsen bedraagt voor 2016 zo'n
€ 42,3  miljoen, oftewel  77 % van de door te rekenen lasten. De overige lasten bestaan uit materiële kosten als bijvoorbeeld de huisvestingslasten, de lasten automatisering en informatievoorziening en de overige personeelslasten (bijvoorbeeld de  reorganisatiekosten “Slank & hoogwaardig” en de concernbrede opleidingsbudgetten). Het onderstaande overzicht geeft het totaal weer van de vanuit de kostenplaatsen doorberekende lasten over de programma’s/thema’s en investeringen:

Programma's

Onderdeel (subfunctie)

bedrag:

Programma 01 Wonen & Leven:

01.01 - Mooie stad

0025 - Bestuursondersteuning door Gemeentesecretaris

664.000

1402 - Handhaving in de openbare ruimte

1.581.000

1403 - Vergunningverlening APV

1.215.000

2101 - Openbare verlichting

70.000

2102 - Straatreiniging

391.000

2103 - Gladheidsbestrijding

60.000

2104 - Onderhoud Wegen, straten en pleinen

784.000

2106 - Verkeersmaatregelen/evenementen

457.000

2212 - Nieuwe Haven

15.000

2213 - Overige havens/binnenwateren

56.000

2214 - Sluizen

115.000

5101 - Openbaar bibliotheekwerk

82.000

5111 - Vormings-/ontwikkelingswerk

82.000

5603 - Overige Openluchtrecreatie

113.000

7221 - Riolen en Rioolgemalen

1.281.000

7222 - Riolen buiten lozingsrecht

15.000

7241 - Begraafplaatsen

729.000

8101 - Ruimtelijke ordening

1.495.000

8102 - Landmeten en vastgoed

841.000

8201 - Woninbouw en -exploitatie

169.000

8210 - Stads- en dorpsvernieuwing

338.000

8211 - Stedelijke vernieuwing

221.000

8221 - Bouw- en woningtoezicht

3.102.000

01.02 - Levendige stad

5302 - Zwembaden

14.000

5303 - Sportzalen en sporthallen

356.000

5305 - Sportbeoefening / -bevordering

237.000

5311 - Sportparken

115.000

5403 - Overig kunst / cultuur

202.000

5412 - Oudheidkunde / musea (tm 2014)

7.000

5604 - Volksfeesten

51.000

5802 - Overige recreatieve voorzieningen

82.000

01.03 - Groene stad

5601 - Plantsoenen

413.000

5606 - Boomverzorging

227.000

7231 - Milieubescherming (stad)

365.000

7232 - Milieubescherming (inw)

1.058.000

Programma 02 Zorg:

02.01 - Zorg

6610 - Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO (oud)

770.000

6620 - Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (oud)

931.000

6629 - Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (nieuw)

784.000

6630 - Opvang en beschermd wonen (oud)

139.000

6639 - Opvang en beschermd wonen (nieuw)

111.000

6710 - Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (oud)

329.000

6719 - Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (nieuw)

2.573.000

6829 - Individuele voorzieningen Natura Jeugd (nieuw)

248.000

6839 - Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd (nieuw)

82.000

02.02 - Welzijn

6700 - Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud)

200.000

6701 - Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk (oud)

238.000

6709 - Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw)

401.000

02.03 - Volksgezondheid

7141 - Openbare Gezondheidszorg

234.000

7151 - Jeugdgezondheidszorg uniform deel

82.000

02.04 - Onderwijs en jeugdzaken

4212 - Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Bijzonder)

94.000

4302 - Spec. (voortgezet) onderw. excl. Onderw.huisv. (Bijzonder)

46.000

4311 - Spec. (voortgezet) onderw. Onderwijshuisv. (Openbaar)

74.000

4411 - Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar)

28.000

4801 - Onderwijsbegeleiding

82.000

4802 - Centr. gymnastieklokalen

31.000

4803 - Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs

317.000

6501 - Kinderdagopvang

162.000

Programma 03 Werken:

03.01 - Ondernemende stad

3101 - Markt

123.000

3102 - Economische ontwikkeling

743.000

5605 - Bevordering toerisme

126.000

03.02 - Werkende stad

6232 - Participatiebudget Reintegratie

1.846.000

03.03 - Sociale stad

6101 - Bijstand/financiele dienstverlening

2.211.000

6111 - Sociale werkvoorziening

508.000

6141 - Gemeentelijk minimabeleid

1.680.000

6144 - Kwijtschelding belastingen

334.000

03.04 - Bereikbare stad

2105 - Verkeersmaatregelen/-onderzoeken

1.238.000

2141 - Parkeervoorzieningen

485.000

Programma 04 Bestuur:

04.01 - Veilige stad

1204 - Rampenbestrijding

99.000

1401 - Openbare orde en veiligheid

463.000

04.02 - Samenwerking met inwoners

0023 - Communicatie

1.149.000

0024 - Samenlevingsgericht werken

1.272.000

04.04 - Dienstverlening

0031 - Burgerzaken

2.642.000

04.05 - Goed bestuurde stad

0011 - Bestuursorganen

1.889.000

0021 - Bestuursondersteuning college

2.820.000

Programma 05 Financiën & Grexen:

9606 - Saldo kostenplaatsen afdelingen

2.330.214

05.02 - Lokale belastingen

9301 - Uitvoering wet WOZ

930.000

9302 - Uitvoering wet WOZ (controle)

245.000

9401 - Belastingheffing/-Inning

1.348.000

05.03 - Grondexploitaties en vastgoed

8301 - Bouwgrondexploitaties

2.834.000

Doorbelasting naar projecten en investeringen

2.618.600

Totaal doorbelast vanuit de kostenplaatsen:

54.892.814