Staat van overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

Staat van overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

nr

omschrijving overlopende passiva

Saldo begin

toevoegingen

onttrekkingen

Saldo einde

dienstjaar

dienstjaar

Programma 1

1

Sanering railverkeerslawaai

231

-231

-

2

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten

55

55

3

Stedelijke vernieuwing

5.431

-5.431

-

Totaal programma 1

5.717

-

-5.662

55

Programma 2

4

R.M.C.

-

656

-640

16

5

Onderwijsachterstandenbeleid

72

1.438

-1.443

67

Totaal programma 2

72

2.094

-2.083

83

Programma 3

6

Openbaar vervoer

6

173

179

7

Maatregel beter benutten

-

265

-103

162

Totaal programma 3

6

438

-103

341

Programma 4

8

Aanpak woninginbraken

228

-219

9

Totaal programma 4

228

-

-219

9

Totaal alle programma's

6.022

2.532

-8.067

487