Overzicht van incidentele lasten en baten

Overzicht van incidentele lasten en baten

bedragen x € 1.000

Thema

Overzicht incidentele baten en lasten 2016

Lasten

Baten

Saldo

1.1

Verkeersveiligheid (gedragsbeinvloeding)

47

-47

0

1.1

Afkoop onderhoud graven

1.294

-1.294

0

1.1

Cultuurhistorisch onderzoek

65

65

1.1

ISV middelen

366

-5.006

-4.640

1.2

Beeldende kunst

8

8

Onttrekking Reserve beeldende kunst

-8

-8

1.2

Lokale omroep

124

124

Onttrekking Reserve Regionaal Media Centrum

-124

-124

1.2

Buurtsportcoaches (vanuit de reserve)

34

34

Onttrekking Reserve buurtsportcoaches

-34

-34

1.3

Terugbetaling commanditair vennootschap VAM

-1.585

-1.585

1.3

Afvalstoffenheffing

715

715

Mutaties reserve Afvalstoffen

1.585

-715

870

Storting reserve nominatie landgoed Zonnestraal

240

240

Totaal programma 1 Wonen en leven

4.478

-8.813

-4.335

2.1

Terugbetaling in 2016 van teveel beschikte jeugdzorg subsidies 2015

-260

-260

2.1

Huishoudelijke hulp toelage (betaling aan de Regio)

1.496

1.496

2.1

Bijdrage aan inrichtingskosten Oranjehuis vrouwenopvang

257

257

Mutaties reserve regionale Vrouwenopvang

-257

-257

2.1/2.2

Transitie sociaal domein, Multiprobleemhuishoudens en Herindicaties

739

739

Onttrekking Reserve sociaal domein

-739

-739

2.1

Containerwoningen project Keerpunt Zuid

150

150

2.2

Versa: integrale vergoeding in afbouwkosten

530

530

2.2

Verbouwingskosten huisvesting Kringloopwinkel

115

115

3.2

Invoeringskosten Sociaal Plein (onderdeel overheveling jaarstukken 2016)

50

50

2.2

Maatschappelijk Vastgoed

115

115

2.4

Afboeking onderwijsgebouwen Lieven de Key project (vanuit de reserve)

125

125

Onttrekking Reserve onderwijsgebouwen

-125

-125

2.4

Onderwijshuisvesting gymlokalen

52

-83

-31

2.4

Onderwijshuisvesting (incidentele last onderhoud)

200

200

2.4

Vrijval verkoopopbrengst onderwijsgronden

-1.300

-1.300

Storting Reserve onderwijsgebouwen (afwaardering activa)

1.300

1.300

Storting Reserve onderwijsgebouwen (opbrengst van Aloyisiusschool)

944

944

Totaal programma 2 Zorg

5.813

-2.504

3.309

3.1

Uitvoering media programma incl subsidie Nederlandse Fotovakschool

124

124

Reserve Creatieve sector

-124

-124

Reserve investeren in Hilversumse Economie

-500

-500

3.2

Incidenteel dividend Tomin

-728

-728

3.2

Afwikkeling met Tomin arbeidsontwikkeltrajecten 2015 en 2016

331

331

3.2

Teruggave BTW 2014, 2015 en 2016 Participatiewet

-428

-428

3.2

Bijdrage regio implementatie Participatiewet (Werkkamer 2014-2016)

1.000

1.000

3.2

Onttrekking reserve implementatie partiecipatiewet (Werkkamer)

-600

-600

3.2

Projecten sociale zaken (vanuit de reserve)

17

17

Reserve projecten beleidsplan sociale zaken

-17

-17

3.2

Voorbereidingskosten ESF (vanuit de reserve)

25

25

Onttrekking Reserve voorbereiding ESF

-25

-25

3.3

Extra kosten statushouders

629

629

3.4

Toegankelijke bushaltes

137

-137

0

Totaal programma 3 Werken

2.263

-2.559

-296

4.1

Veilig uitgaan

153

153

Onttrekking Reserve veilig uitgaan

-153

-153

4.1

Opsporing explosieven

124

124

4.3

Bestuurskrachtmeting

32

32

4.4

Kosten verkiezingen (referendum)

110

110

4.4

Inbraakpreventie

23

-50

-27

4.5

Accountantskosten

50

50

Totaal programma 4 Bestuur

492

-203

289

5.1

Dividenduitkeringen Vitend & BNG

-145

-145

5.1

Algemene uitkering (bijdrage kosten referendum)

-151

-151

5.1

Algemene uitkering (opsporing explosieven)

-124

-124

5.1

Algemene uitkering (saldo verrekening balansposten)

-80

-80

5.1

Algemene uitkering (verrekeningen dienstjaren 2014 en 2015)

129

129

5.1

Algemene uitkering GF: decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp

-1.496

-1.496

5.1

Algemene uitkering GF: decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom

-535

-535

5.1

Algemene uitkering GF: Bijdrage implementatie Participatiewet

-400

-400

5.1

Verrekeningen met SVn 2007-2016

70

-295

-225

5.1

Reservering vakantiegeld 7 maanden 2016

1.550

1.550

5.1

Vrijval voorziening individueel loopbaanbudget

-700

-700

5.1

Personele regelingen

974

974

5.1

Bijdrage Weesp in uitvoering BBZ taken

-565

-565

5.1

Frictiekosten Slank & hoogwaardig

384

384

Onttrekking Reserve Slank & hoogwaardig (aandeel frictiekosten + € 400 extra)

-784

-784

5.3

Afwaardering Stationsplein 25

3.600

3.600

5.3

verkoop (losse) gronden

-234

-234

5.3

Verkoop panden (vml Aloysiusschool en pand Neuweg 31)

-2.150

-2.150

Overheveling budgetten jaarstukken 2015 en bestemming Kadernota 2016

-612

-612

overal

Afwaardering actie (inv. boekwaarden < € 10K + onderwijsgebouwen

1.168

1.168

Totaal programma 5 Financien en grondexploitaties

7.746

-8.142

-396

Totaal incidentele baten en lasten jaarstukken 2016

20.792

-22.221

-1.429

Totaal lasten en baten jaarstukken 2016

261.511

-268.704

-7.193

Totaal structurele lasten en baten jaarstukken 2016

240.719

-246.483

-5.764