Regionale samenwerking

Regionale samenwerking

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Een effectief en efficiënt bestuur vraagt flexibiliteit in samenwerkingsvormen. In de ene situatie zetten we in op samenwerking met buurten, terwijl in andere situaties (boven)regionale samenwerking tot het beste resultaat leidt. Ook verbonden partijen zijn belangrijke instrumenten om onze doelen te bereiken en betrekken we bij nieuwe vormen van effectiviteit en efficiency.

Opgave van de stad

De gemeenteraden in Regio Gooi en Vechtstreek hebben begin 2016 de Regionale Samenwerkingsagenda vastgesteld. Deze agenda bepaalt de speerpunten van de Regio voor de komende jaren. De besluitvorming rond het uitvoeringsprogramma loopt nog door tot 2017. Daarna kan volledig gefocust worden op de uitvoering daarvan.

Daarnaast zetten we in op het versterken van onze centrumfunctie en verstevigen we de onderlinge samenwerking. Naast de samenwerking met gemeente Wijdemeren, voeren we gesprekken met de andere gemeenten in de regio. In 2016 is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Gooise Meren. Voor ons blijft de stip op de horizon een gemeente Gooiland. Het bestuurskrachtonderzoek dat in 2016 is opgeleverd toont aan dat de regionale bestuurskracht onvoldoende is. Dat betekent dat ook Hilversum onvoldoende in staat is zich met kracht tot haar omgeving te verhouden. Het onderzoek onderschrijft daarmee het belang van samenwerking en (op termijn) samenvoeging. Gemeentelijke opschaling kan echter alleen goed tot stand komen als buurten en kernen goed functioneren en in staat zijn overheidsbeleid binnen de eigen identiteit vorm te geven.

Ook buiten de Regio behartigen wij de Hilversumse belangen. In de Noordvleugel, de Metropoolregio Amsterdam en de Economic Board Utrecht zijn we direct of namens de Regio vertegenwoordigd. Speerpunten blijven de bereikbaarheid van de regio, de creatieve (media-)sector en ons groene en monumentale karakter.

Ambities