Werkende stad

Werkende stad

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Dit omvat de thema’s werkgelegenheid, arbeidsontwikkeling en het creëren van arbeidsplaatsen.

Opgave van de stad

Hilversum heeft de ambitie dat meer mensen kunnen voorzien in hun eigen inkomen en zo zelfredzaam zijn. Dat betekent dat we mensen moeten ondersteunen in hun (arbeids)ontwikkeling en werkgevers zo nodig faciliteren en stimuleren om mensen die nu een beroep doen op de Participatiewet, in dienst te nemen.

De resultaten op deze ambitie voldeden in 2016 niet aan onze verwachtingen. De totale instroom in de uitkering bedroeg 635 inwoners, terwijl de totale uitstroom 518 inwoners telde.
In de begroting 2016 is geen specifieke prestatie-indicator op uitstroom naar werk geformuleerd: de contracten met Tomin vormen de kaders. De opgave op basis van de lopende contracten was dat Tomin 226 kandidaten zou plaatsen op vacatures. Hiervan is een aantal van 74 gerealiseerd. Om de uitstroom naar werk alsnog te bevorderen is in het tweede halfjaar geïnvesteerd in een jobhunter bij het Sociaal Plein. Dit heeft geleid tot 71plaatsingen op vacatures. De totale uitstroom van uitkering naar werk bedroeg dus 145.

Om verbeteringen te realiseren in de uitvoering zijn in de tweede helft 2016 afspraken gemaakt:

  • Het bestaande contract voor de arbeidsontwikkeltrajecten wordt niet gecontinueerd vanaf 1 januari 2017.
  • De Werkgeversdienstverlening wordt - in plaats van bij Tomin - ondergebracht bij de regio Gooi en Vechtstreek en de medewerkers werken vanuit het Sociaal Plein.
  • Er is een externe visitatiecommissie gevraagd feedback te geven op de uitvoering in de afgelopen twee jaar (gereed: februari 2017).

De kwaliteit van de dienstverlening van het Sociaal Plein - waaronder ook de uitvoering van werk- en inkomensvoorzieningen - wordt de komende jaren verder versterkt via het project WINST. In dit project is ook het ontwerp van een nieuw arbeidsontwikkelmodel (NOVA) opgenomen: een nieuwe manier van contracteren van re-integratiepartijen en (arbeids)ontwikkelen, waarbij flexibiliteit en maatwerk vertrekpunten zijn.

Bij het ontwikkelen van beleid om jeugdwerkloosheid tegen te gaan is actief de verbinding met onderwijs gezocht ('Match op Meedoen').

Ondernemers pakken de uitdaging om ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen nog niet op grote schaal op. Dit vraagt om een maatschappelijke verandering die niet op heel korte termijn te realiseren is. Hoewel een aantal ondernemers wel de bereidheid heeft, blijkt het in de praktijk nog moeilijk om geschikte werkplekken te creëren. Maar ook van de kant van de kandidaten met een arbeidsbeperking blijkt het moeilijk te zijn om hun baan vol te houden. Ook de gemeente Hilversum als werkgever ondervindt hier problemen mee.

Hilversum is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. In die verantwoordelijkheid bouwt zij in de regionale Werkkamer aan de relatie met werkgevers, werknemers, UWV en onderwijspartners.

Ambities