Staat van reserves

Staat van reserves

nr.

omschrijving reserve

saldo

besteding

toevoeging

onttrekking

onttrekking

saldo

begin

resultaat

realisatie

realisatie

afschrijving

einde

dienstjaar

vorig jaar

op activa

dienstjaar

Programma 1

1

Herinrichting marktterrein (beklemd)

232

353

585

2

Geluidsbelastingkaarten

119

119

3

Afvalstoffen (egalisatiereserve)

1.389

1.585

-715

2.259

4

De Vorstin (beklemd)

1.648

-70

1.578

5

Beeldende kunst

103

-8

94

6

Transities Cultuur

2

2

7

Buurtsportcoaches

272

-34

238

8

Nominatie landgoed Zonnestraal

240

240

Totalen programma 1

3.765

353

1.825

-757

-70

5.116

Programma 2

9

Onderwijsgebouwen

562

2.244

-125

2.681

10

Project Larense weg (beklemd)

569

-11

558

11

Decentralisaties sociaal domein

6.684

1.625

-739

7.570

12

Maatsch. opvang verslavingzorg

643

643

13

Vrouwenopvang

706

-257

449

14

Reg. Coörd. nazorg ex-gedetineerden

9

9

15

Huishoudelijke hulp toelage

1.496

1.496

Totalen programma 2

10.669

1.625

2.244

-1.121

-11

13.406

Programma 3

16

Projecten beleidsplan Soza

100

-17

83

17

Voorbereiding ESF periode 2014 - 2020

56

-25

31

18

Inburgeringstrajecten

182

-182

-

19

Implementatie participatiewet

100

500

-600

-

20

Creatieve sector

381

-57

-124

200

21

Reserve werklocaties

436

436

22

Investeringen in Hilversumse economie

627

-500

127

23

Regionaal mediacentrum

500

-124

376

Totalen programma 3

2.382

261

-

-1.390

-

1.253

Programma 4

24

Veilig uitgaan

153

-153

-

Totalen programma 4

153

-

-

-153

-

-

Programma 5

25

Algemene reserve, ongebonden

3.501

3.501

26

Algemene reserve, gebonden

59.640

6.628

-612

65.656

27

Bedrijfsvoeringsreserve

207

-207

-0

28

Principal toolbox

107

-107

-

29

Frictiekosten Slank & Hoogwaardig

1.419

-784

635

30

Decentrale loonruimte

119

119

31

Huisvesting / DHI (beklemd)

775

488

-46

1.218

Totalen programma  5

65.769

6.801

-

-1.396

-46

71.129

Totaal alle programma´s

82.739

9.040

4.069

-4.817

-127

90.904