Zorg

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Het Sociaal plein vormt hierbij de spil tussen de verschillende vormen van ondersteuning c.q. dienstverlening. Het adequaat doorverwijzen en toewijzen naar voorzieningen waarbij kwaliteit en kosten gelijktijdig worden afgewogen is de kern.

Opgave van de stad

In onze gemeente ontvangen inwoners de ondersteuning die zij nodig hebben. Hierbij gaan we uit van de vraag van inwoners en leveren wij maatwerk. In 2016 hebben we de ondersteuning kunnen leveren binnen het budget. Het budget dat dit jaar niet is uitgegeven reserveren we voor de komende jaren zodat we ook in de toekomst de ondersteuning kunnen bieden die nodig is binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Samen met partners zoals huisartsen, aanbieders en andere gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek is in 2016 hard gewerkt om het zorgstelsel in de gemeente te verstevigen zodat inwoners passende ondersteuning krijgen. Zo is o.a. geïnvesteerd in de aanpak van Multi Probleem Huishoudens, is met de ambassadeurs uit de Taskforce geïnvesteerd in inspiratie- en netwerkbijeenkomsten, zijn er projecten gestart op het snijvlak van zorg/welzijn zoals het project ‘Ontmoeten in de buurt’ en zijn er nieuwe inkoopcontracten gerealiseerd. Een mooi resultaat is dat 87% van de inwoners zeer tevreden is over de manier waarop zij door de consulent van het Sociaal Plein zijn geholpen en dat inwoners de ingezette voorziening voor ondersteuning hoog waarderen.
Het afgelopen jaar zijn we wel tot de conclusie gekomen dat we de dienstverlening van het Sociaal Plein nog verder moeten versterken om vragen van inwoners zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Hiervoor zijn we het project WINST gestart. Eind december zijn de hoofdlijnen van dit project in een informatiebijeenkomst aan de raad gepresenteerd. De extra investeringen die nodig zijn voor het versterken van de dienstverlening door het Sociaal Plein worden in 2017 aan de raad voor besluitvorming voorgelegd. Ook is in 2016 gestart met het verder verbeteren van de regionale monitor Sociaal Domein waarbij het van belang is dat inwoners zelf ook meer actief gaan communiceren over hun ervaringen over de ingezette ondersteuning.

Ambities