Mooie stad

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

In Hilversum staan kwalitatief goede woningen in alle segmenten en draagt de openbare ruimte bij aan het woonplezier en levendigheid in sterke buurten. Op de vele architectonische parels zijn we trots. Ze zien er goed uit en zijn ook in deze tijd volop in gebruik.

Opgave van de stad

De basis van de ruimtelijke kwaliteit is een eeuw geleden door Dudok neergelegd. Onze opgave staat in die traditie. Dat betekent allereerst sterke buurten. Niet alleen sociaal, maar ook fysiek met groen, pleinen en straten van hoge kwaliteit en goede woningen in alle segmenten. Om ons goed te laten adviseren bij stedelijke ontwikkelingen hebben we in 2016 ook de adviesraad Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) opgericht. De opgave is ook dat cultureel erfgoed (onze grote en kleine monumenten) goed wordt gebruikt.

De woningmarkt in Hilversum is in alle segmenten gespannen, vooral voor inwoners met de laagste inkomens, gevolgd door de middeninkomens. In 2016 hebben we met het vaststellen van de lokale woonvisie en het opstellen van de regionale woonvisie de uitgangspunten voor de komende jaren bepaald. Uitvoering geven gebeurt door samen te werken met marktpartijen en corporaties. In 2016 hebben we een intensief traject doorlopen met de corporaties en huurdersverenigingen om te komen tot meerjarige prestatieafspraken. Begin 2017 hebben we de prestatieafspraken kunnen tekenen met daarin specifiek aandacht voor het monitoren van de ontwikkeling van het aantal sociale huurwoningen en de mogelijkheden om nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen. Binnen de sociale huurvoorraad dienen nieuwbouw, sloop, verkoop en aankoop met elkaar in balans te zijn.
De realisatie van onze grootste woningbouwlocatie Anna’s Hoeve verloopt voorspoedig en we ondersteunen binnen de ruimtelijke voorwaarden ook (kleine) transformaties.. Met de in werking getreden van het paraplu bestemmingsplan meervoudige bewoning is er ook weer een actueel toetsingskader bij voorstellen tot meervoudige bewoning. Buurtverenigingen en bewoners zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van dit toetsingskader.

Het moderne cultuurhistorische erfgoed van Hilversum is één van de identiteitsdragers van de stad. De cultuurhistorische karakteristieken van monumenten zijn inspiratie voor herontwikkeling en nieuwe initiatieven. Bijzondere aandacht heeft Zonnestraal in 2016 gekregen. We kiezen ervoor om in te zetten op het behalen van de werelderfgoedstatus voor dit unieke gebouw. Zonnestraal vertegenwoordigt universele waarden als ´gebouwd manifest voor solidariteit en hoop´ en vormt samen met het omliggende landschap een `healing environment.´
De identiteit van de stad komt ook voort uit talloze waardevolle gebouwen in het centrum. In 2016 hebben we daarom een gevelherstelfonds ingesteld dat eigenaren moet ondersteunen om hun gevel in oude glorie te herstellen. Eind 2016 is daarnaast het besluit genomen een aantal gebouwen in het centrum aam te wijzen als gemeentelijk monument. Ook hebben we als gemeente de aula op de begraafplaat Bosdrift gerestaureerd.

De openbare ruimte van Hilversum ligt er voor het grootste deel van de stad goed bij. Het is een kostbaar bezit, waarin we voortdurend investeren. Met de nota Extra Impuls Groen wordt concreet invulling gegeven aan het verbeteren van de groene uitstraling van Hilversum. Ook hebben er in 2016 zo´n 20 pilots plaats gevonden in om inwoners bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte te betrekken.

Ambities