Financiële beschouwingen

Financiële beschouwingen

Het jaar 2016 sluiten we af met een positief resultaat van afgerond € 11 mln. De sloop en daarmee gepaard gaande afwaardering van het GAK-gebouw brengen dit resultaat terug tot € 7 mln. Ten opzichte van het begrote voordeel in de oorspronkelijke begroting (€ 2 mln) praten we over een voordelig verschil van € 5 mln. Dit is een mooi resultaat wanneer we bedenken dat de tweede tranche van de houdbaarheidsopgave (€ 2 mln) nagenoeg is ingevuld. Een belangrijke bijdrage hieraan hebben de ISV-middelen, de grondexploitaties, het sociaal domein en de parkeeropbrengsten geleverd. Maar dit mooie resultaat geeft ook een enigszins dubbel gevoel: De overschrijding op de BUIG, de frictiekosten Versa en de kosten voor inhuur wegen zwaarder dan we zouden willen. Hoewel er in 2016 veel tot stand is gebracht en de stad zichtbaar in ontwikkeling is, vraagt een aantal plannen meer tijd. Dit is terug te zien in de cijfers. Een van de oorzaken is dat wij onze plannen graag samen met de inwoners en onze partners in de stad willen uitwerken. Dat is voor beide partijen wennen. Zo hebben de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties veel overleg gevraagd, maar zijn begin 2017 bekrachtigd. Verder moeten onze inwoners, instellingen en bedrijven de weg naar het fonds duurzaamheid nog vinden. Zo zijn er nog een aantal voorbeelden.

Het overzicht hieronder bevat de belangrijkste wijzigingen. Een deel ervan is in de loop van 2016 al in de begroting verwerkt. Het voordelige begrotingssaldo neemt daardoor toe van afgerond € 2 tot € 5 mln. De andere verschillen (ruim € 2 mln voordelig, inclusief afwaardering GAK-gebouw) zijn rechtstreeks in de jaarrekening verwerkt en leiden tot het voordelige rekeningresultaat van € 7 mln. Een totaaloverzicht van de verschillen is te vinden in hoofdstuk 5 van deze jaarrekening en in de programma’s.

Omschrijving

Bedrag x € 1.000

Saldo oorspronkelijke begroting 2016

-1.819

Begrotingswijziging: Vrijval eigen ISV-middelen

-3.400

Begrotingswijziging: Actualisatie grondexploitaties 2016

-1.607

Begrotingswijziging: Inkomensvoorzieningen (BUIG)

1.897

Begrotingswijziging: overig

154

Voordelig begrotingssaldo op 31 december 2016

-4.775

Sociaal domein

-4.483

Vrijval resterende ISV-middelen

-1.240

Parkeren

-728

Duurzaamheid

-609

Prestatie-afspraken woningbouwcorporaties

-400

2e ontsluitingsweg Kerkelanden

-436

lagere onttrekking reserve Kerkelanden

436

Inhuur

1.703

Frictiekosten Versa

530

Overig

-800

Totaal

-10.802

Afwaardering GAK-gebouw

3.610

Rekeningresultaat

-7.192