Begrotingswijzigingen 2016

Begrotingswijzigingen 2016

Vrijval eigen ISV-middelen
Door het afronden van het ISV programma kon de eindafrekening van de ISV-activiteiten met de Provincie Noord-Holland worden opgemaakt. De eigen middelen die Hilversum voor het ISV-programma had gereserveerd (€ 3,4 mln) zijn niet meer nodig.

Actualisatie grondexploitaties 2016
We hebben actiever gestuurd op de grondprijzen van Anna’s Hoeve. Daardoor levert deze grondexploitatie nu winst op in plaats van verlies en is de voorziening die wij voor het verlies hadden getroffen niet meer nodig.

Inkomensvoorzieningen (BUIG)
De gemeente Hilversum krijgt voor bijstandsuitkeringen minder van het rijk dan zij aan uitgaven op dit terrein heeft. Het geschatte tekort is in 2016 circa € 4,1 mln. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de wijze waarop het rijk de middelen tegenwoordig verdeelt. De nieuwe verdeling pakt voor Hilversum nadelig uit. Onder bepaalde voorwaarden kunnen gemeenten in aanmerking komen voor gedeeltelijke compensatie van tekorten. De compensatie die wij verwachten te krijgen is € 2,2 mln. Het overblijvende tekort van € 1,9 mln (8% van het totale budget) moeten wij zelf opvangen.