Lokale heffingen

Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen betreft zowel heffingen waarvan de bestedingen gebonden zijn (afvalstoffenheffing en rioolheffing) als heffingen waarvan de bestedingen ongebonden zijn (onroerende zaakbelastingen, precario- en hondenbelasting).

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:

  • het gevoerde tarievenbeleid ten aanzien van de drie belangrijkste lokale heffingen;
  • een overzicht van de totale baten uit belastingen, tarieven en leges;
  • een overzicht van de lokale lastendruk in de periode 2014 tot en met 2016;
  • het kwijtscheldingsbeleid;
  • de landelijke woonlastenvergelijking.