Onderwijs en jeugdzaken

Onderwijs en jeugdzaken

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

De rol van de gemeente is tweeledig. Enerzijds hebben we een fysieke verantwoordelijkheid: namelijk het realiseren van goede onderwijsgebouwen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Anderzijds hebben we als gemeente een sociale verantwoordelijkheid: namelijk samen met de onderwijssamenwerkingsverbanden ervoor zorgen dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen in het Passend Onderwijs.

Opgave van de stad

Zowel ten aanzien van onze fysieke verantwoordelijkheid als de sociale verantwoordelijkheid van scholen zijn in 2016 de nodige stappen gezet. Zo is o.a. het onderwijshuisvestingsplan vastgesteld, is met partners op het gebied van het passend onderwijs verder gewerkt aan de ontwikkelagenda 2014-2018 en is de aanpak rondom vroegtijdig schoolverlaters versterkt.  In 2016 is de gemeente samen met partners  begonnen met het ontwikkelen van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Met dit OAB willen we voorkomen dat talent 'verspild' wordt doordat leerlingen, alleen vanwege een taalachterstand, niet het vervolgonderwijs kunnen volgen dat aansluit op hun mogelijkheden.

Ambities