Balans

Balans

ACTIVA

2016

2015

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

1.833

bijdragen aan activa in eigendommen van derden

1.833

Materiële vaste activa

272.342

261.787

investeringen met een economisch nut

170.642

165.836

investeringen met een econ. nut waarvoor een heffing mogelijk is

27.148

26.257

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

74.553

69.694

Financiële vaste activa

1.661

3.950

overige langlopende leningen

978

1.247

overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > één jaar

682

789

bijdragen aan activa in eigendommen van derden

1.914

TOTAAL VASTE ACTIVA

275.836

265.737

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

16.842

24.082

niet in exploitatie genomen bouwgronden

7.132

onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

16.803

16.912

gereed product en handelsgoederen

39

39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

28.674

29.995

vorderingen op openbare lichamen

13.351

11.007

overige vorderingen

15.323

18.988

Liquide middelen

19

19

Overlopende activa

4.725

7.398

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

50.260

61.494

TOTAAL

326.096

327.231

Bedragen  x € 1.000, per 31 december

Recht op verliescompensatie vpb

€ 536.847

PASSIVA

2016

2015

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

98.096

91.778

reserves:

90.904

82.739

1. de algemene reserve

69.158

63.142

2. de bestemmingsreserves

21.747

19.597

resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening

7.192

9.040

Voorzieningen

9.132

9.075

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar

156.233

162.669

onderhandse leningen van:

155.732

162.274

waarborgsommen

501

396

TOTAAL  VASTE PASSIVA

263.461

263.522

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

55.390

49.763

bank- en girosaldi

26.860

22.343

overige schulden

28.529

27.420

Overlopende passiva

7.245

13.946

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

62.635

63.709

TOTAAL

326.096

327.231

Bedragen  x € 1.000, per 31 december

Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen

€ 402.813.667