Welzijn

Welzijn

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Voorkomen van zorg is altijd beter dan genezen. Daarom verschuift langzaam de balans van zorg naar welzijn. Daarbij biedt het bevorderen van het welzijnsniveau ook op andere vlakken voordelen voor inwoners en gemeente. In het programma Buurten zetten we in op de kwaliteiten die bewoners belangrijk vinden. Deze liggen op het fysiek vlak én op het sociale vlak, namelijk op het samen leven in de buurt.

Opgave van de stad

In 2016 is een belangrijke stap gezet door het vaststellen van de Nota Sterke Buurten. Hierin is opgenomen op welke wijze het welzijn van inwoners verder versterkt wordt. In de nota ‘Buurtgericht Leven’ is aandacht voor de andere domeinen (fysiek, cultuur, veiligheid). In het afgelopen jaar zijn mooie initiatieven ontstaan zoals het nieuwe ontmoetingsplek ‘Het huis van de buurt van de Riebeeck’, zijn er stappen gezet in Hervorming Welzijn en sterke buurtnetwerken.

Ambities