Bereikbare stad

Bereikbare stad

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Dit heeft betrekking op de mobiliteit van alle Hilversummers voor werk of voor school en op de bereikbaarheid van de stad als geheel. Verkeer, openbaar vervoer en doorstroom horen daarbij.

Opgave van de stad

Hilversum heeft de opgave een goed bereikbare stad te zijn, waarbij de verkeersveiligheid altijd prioriteit zal hebben. Hiervoor zijn alleen fysieke maatregelen niet genoeg. Naast aanpassingen in het wegennetwerk door de gemeente, gaan wij ook het gesprek aan met ondernemers en inwoners om te kijken hoe we verkeersstromen (denk aan distributieverkeer, doorgaand vrachtverkeer, afvalstromen) kunnen inperken. Dit komt zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid ten goede.

In 2016 zijn verscheidene belangrijke plannen vastgesteld:

  • Structuurvisie Verkeer en Vervoer;
  • Gooilandplein/Groest-Zuid;
  • HOV, waar Hilversum een grote rol heeft gespeeld bij het opstellen van het provinciale inpassingsplan en verkeerskundige oplossingen.

Tevens zijn enkele knelpunten aangepakt, zoals het kruispunt Brandweerkazerne en Eikbosserweg. Op de Diependaalselaan zijn flitspalen geplaatst en in gebruik genomen.

Regionaal is de afspraak gemaakt om een onderzoek te starten naar snelfietsroutes; welke routes zijn interessant en geschikt. De verdere uitwerking volgt in 2017. Ook zijn voorbereidingen gestart voor een fietscampagne met behulp van een app. De bedoeling is dat met name werknemers gemotiveerd worden om meer van de fiets gebruik te maken en op die manier het autogebruik in de spits te verminderen. Zij schaffen een e-bike of gewone fiets aan, en kunnen een deel van de kosten terugverdienen via een beloningssysteem. De app registreert de gegevens. Naar verwachting start de campagne in het voorjaar van 2017.
Voor het (inpandig) fietsparkeren in het Centrum (het 'wensbeeld') zijn voorbereidingen in gang gezet. Voor het realiseren hiervan is een aanvraag voor subsidie ingediend bij de provincie.
Bij het Arenapark is de mogelijkheid voor fietsparkeren uitgebreid.
In Kerkelanden is een onderzoek gestart naar de behoefte van een deelfietssysteem.

Op het gebied van parkeren is in 2016 veel tijd besteed aan de problematiek op de Taludweg. Mede na een participatietraject door middel van een klankbordgroep met bewoners van de Taludweg en achterliggende straten is geconcludeerd dat de huidige inrichting met rabatparkeren (half op de rijbaan, half op het trottoir) het meest optimaal is. In het afgelopen jaar is ook het gebied betaald parkeren verder uitgebreid. Op 1 januari 2016 startte een proef betaald parkeren in de Havenstraatbuurt West. In november werden hier twee straten aan toegevoegd. Ook in de Electrobuurt zijn (delen van) straten toegevoegd aan het betaalde gebied. In de loop van het jaar is veel energie gestopt in het opzetten van het digitaal parkeerloket. Uiteindelijk is dit halverwege december opengesteld, zodat de vergunningverlening ten behoeve van 2017 digitaal kon worden gedaan. Doel is om het aanvragen, wijzigen en beëindigen van een parkeervergunning eenvoudiger te laten worden.

Ambities