Buurten

Buurten

Het programma buurten is erop gericht om de leefbaarheid en sociale cohesie in de Hilversumse buurten te versterken.

Met het programma buurten wil de gemeente bevorderen dat inwoners meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving. Dit beleid past in een algemene maatschappelijke ontwikkeling waarin mensen vanuit hun leefwereld opereren en initiatieven nemen in de wereld om hen heen, in plaats van overheden die de wereld eerder als systeem benaderen en initiatieven baseren op plannen en motiveren met blauwdrukken.

In politieke zin stimuleert dit programma dat buurten zich zoveel mogelijk zelf besturen. In maatschappelijke zin bevordert dit programma het realiseren van sterke buurten en daarmee van een betere kwaliteit van wonen en samenleven. De gemeente kan en wil niet verantwoordelijk zijn voor álle bewonersaangelegenheden. Inwoners weten vaak zelf beter wat goed is voor een buurt. De buurt is de geschikte schaalgrootte voor het gesprek over een nieuwe invulling van de relatie tussen gemeente en de buurtbewoners waarbij meer op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid wordt gezocht naar wat nodig is voor een goede buurt en hoe dat gerealiseerd kan worden.

De kernwaarde waarop het programma zich richt is het vergroten van het eigenaarschap van de buurt. Dat laat onverlet dat er wettelijke en reguliere taken zijn waarvoor de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt en die de gemeente effectief en accuraat uitvoert.

Tot het Sterprogramma Buurten worden verder prestaties en middelen uit verschillende begrotingsprogramma’s gerekend:
- Wonen: Zwerfvuilprojecten, sport in de buurt/buurtsportcoaches
- Bestuur: gemeentelijke organisatie is buurtgericht, uniforme en buurtgerichte communicatie
- Zorg: Stimuleren en ondersteunen buurtgericht vrijwilligerswerk, stimuleren van sociale werkplekken in de buurt, organiseren welzijnsnetwerken op buurtniveau
In 2016 komt er nieuw beleid op het snijvlak van buurten/welzijn/zorg, waarbij een aantal prestaties wordt geïntegreerd in een nieuwe aanpak, zoals de opbouw van het Nieuwe welzijn, buurtcorporaties, burgerparticipatie, vrijwilligerswerk, de stadspas en sociale raadlieden