Lasten en baten per subfunctie naar hoofdfunctie

Lasten en baten per subfunctie naar hoofdfunctie

Thema

Subfunctie

Omschrijving subfunctie

Begroting

2016

Gewijzigde begroting

2016

Rekening

2016

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01.01

002.5

Bestuursondersteuning door Gemeentesecretaris

722

-174

548

722

-174

548

709

-196

513

04.02

002.3

Communicatie

1.255

0

1.255

1.255

0

1.255

1.253

0

1.253

04.02

002.4

Samenlevingsgericht werken

1.887

0

1.887

1.987

0

1.987

1.643

0

1.643

04.03

005.1

Bestuurlijke samenwerking

264

0

264

264

0

264

202

0

202

04.04

003.1

Burgerzaken

2.889

0

2.889

2.999

0

2.999

3.043

-4

3.040

04.04

004.1

Leges burgerzaken

509

-1.365

-856

509

-1.365

-856

741

-1.703

-961

04.05

001.1

Bestuursorganen

3.874

0

3.874

3.874

0

3.874

3.888

0

3.888

04.05

002.1

Bestuursondersteuning college

2.873

0

2.873

2.873

0

2.873

2.848

0

2.848

04.05

002.2

Ondersteuning college

288

0

288

288

0

288

340

-13

327

04.05

006.1

Bestuursondersteuning Raad

85

0

85

85

0

85

180

-6

174

04.05

006.2

Ondersteuning Raad

682

0

682

682

0

682

689

-3

687

Totaal hoofdfunctie 0

15.328

-1.539

13.789

15.538

-1.539

13.999

15.537

-1.925

13.612

01.01

140.2

Handhaving in de openbare ruimte

1.616

-150

1.466

1.616

-150

1.466

1.612

-107

1.505

01.01

140.3

Vergunningverlening APV

1.260

-82

1.178

1.260

-82

1.178

1.244

-164

1.080

02.01

140.5

Vergunningverlening APV (DSL)

70

0

70

70

0

70

45

0

45

04.01

120.1

Gem. Brandweer

7.131

0

7.131

7.131

0

7.131

7.136

0

7.136

04.01

120.4

Rampenbestrijding

255

-13

242

255

-13

242

268

-43

225

04.01

140.1

Openbare orde en veiligheid

934

-5

929

1.179

-233

946

1.101

-278

824

04.01

160.1

Opsporing en ruiming conventionele explosieven

0

0

0

124

0

124

124

0

124

Totaal hoofdfunctie 1

11.266

-250

11.016

11.636

-478

11.158

11.530

-592

10.938

01.01

210.1

Openbare verlichting

1.213

-101

1.112

1.206

-101

1.105

1.066

-55

1.011

01.01

210.2

Straatreiniging

1.605

0

1.605

1.605

0

1.605

1.592

0

1.592

01.01

210.3

Gladheidsbestrijding

477

0

477

477

0

477

506

0

506

01.01

210.4

Onderhoud Wegen, straten en pleinen

6.251

-310

5.941

5.914

-310

5.604

6.032

-583

5.449

01.01

210.6

Verkeersmaatregelen/evenementen

1.059

-2

1.057

993

-2

991

838

-25

813

01.01

211.1

Verkeersmaatregelen/-onderzoeken (tm 2014)

0

0

0

0

0

0

46

-46

0

01.01

221.2

Nieuwe Haven

19

-2

17

19

-2

17

18

-3

15

01.01

221.3

Overige havens/binnenwateren

304

0

304

304

0

304

294

0

294

01.01

221.4

Sluizen

223

-25

198

212

-25

187

237

-67

171

03.04

210.5

Verkeersmaatregelen/-onderzoeken

3.002

0

3.002

3.978

-796

3.182

3.214

-243

2.970

03.04

214.1

Parkeervoorzieningen

3.502

0

3.502

3.482

0

3.482

3.159

-9

3.150

03.04

215.1

Baten Parkeerbelasting

0

-4.477

-4.477

0

-4.477

-4.477

0

-5.020

-5.020

Totaal hoofdfunctie 2

17.655

-4.917

12.738

18.191

-5.713

12.478

17.003

-6.052

10.951

03.01

310.1

Markt

203

0

203

203

0

203

187

0

187

03.01

310.2

Economische ontwikkeling

2.845

0

2.845

3.451

-95

3.356

3.070

-75

2.994

03.01

310.3

Verhuur grond/reklameborden

7

-319

-312

7

-319

-312

0

-313

-313

03.01

311.1

Baten marktgelden

0

-243

-243

0

-243

-243

0

-200

-200

05.01

330.1

Nutsbedrijven

0

-251

-251

0

-251

-251

0

-343

-343

Totaal hoofdfunctie 3

3.055

-813

2.242

3.661

-908

2.753

3.257

-932

2.325

02.04

421.2

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Bijzonder)

3.735

-23

3.712

4.259

-23

4.236

4.038

-26

4.012

02.04

430.2

Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Bijzonder)

57

0

57

57

0

57

48

0

48

02.04

431.1

Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar)

1.417

0

1.417

1.450

0

1.450

1.542

0

1.542

02.04

441.1

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar)

4.133

0

4.133

4.395

-1.300

3.095

4.393

-1.308

3.085

02.04

480.1

Onderwijsbegeleiding

282

0

282

282

0

282

288

0

288

02.04

480.2

Centr. gymnastieklokalen

103

-12

91

103

-12

91

156

-56

100

02.04

480.3

Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs

4.252

-2.084

2.168

4.278

-2.084

2.194

4.482

-2.159

2.323

02.04

480.4

Gebouwen vm. onderwijs

0

0

0

0

0

0

1

-2

-1

Totaal hoofdfunctie 4

13.979

-2.119

11.860

14.825

-3.419

11.406

14.947

-3.550

11.397

01.01

510.1

Openbaar bibliotheekwerk

1.529

0

1.529

1.529

0

1.529

1.557

0

1.557

01.01

511.1

Vormings-/ontwikkelingswerk

631

-2

629

631

-2

629

633

0

633

01.01

560.3

Overige Openluchtrecreatie

382

-9

373

382

-9

373

383

-9

374

01.02

530.2

Zwembaden

297

0

297

297

0

297

419

0

419

01.02

530.3

Sportzalen en sporthallen

1.113

-298

815

1.109

-298

811

1.334

-509

825

01.02

530.5

Sportbeoefening / -bevordering

625

-4

621

640

-4

636

620

-7

613

01.02

531.1

Sportparken

1.354

-271

1.083

1.349

-271

1.078

1.295

-261

1.034

01.02

540.3

Overig kunst / cultuur

3.153

-990

2.163

3.178

-990

2.188

2.918

-1.009

1.909

01.02

541.2

Oudheidkunde / musea (tm 2014)

925

-145

780

925

-145

780

893

-151

742

01.02

560.4

Volksfeesten

204

-77

127

204

-77

127

175

-81

95

01.02

580.2

Overige recreatieve voorzieningen

589

-125

464

614

0

614

649

-2

647

01.03

550.1

Natuur en landschap/bossen

603

0

603

603

0

603

563

0

563

01.03

560.1

Plantsoenen

3.364

-108

3.256

3.350

-108

3.242

3.418

-152

3.265

01.03

560.6

Boomverzorging

893

-70

823

871

-70

801

823

-148

675

01.03

560.9

Dierverzorging

94

0

94

94

0

94

93

0

93

03.01

560.5

Bevordering toerisme

284

0

284

289

0

289

332

0

332

Totaal hoofdfunctie 5

16.040

-2.099

13.941

16.065

-1.974

14.091

16.104

-2.327

13.777

02.01

623.1

Participatiebudget Volwassenen Educatie

662

-662

0

662

-662

0

492

-492

0

02.01

661.0

Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO (oud)

1.655

-20

1.635

1.525

-20

1.505

1.670

-22

1.648

02.01

662.0

Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (oud)

8.632

-1.405

7.227

8.730

-1.405

7.325

8.378

-1.510

6.868

02.01

662.9

Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (nieuw)

7.083

0

7.083

8.120

0

8.120

5.580

0

5.580

02.01

663.0

Opvang en beschermd wonen (oud)

3.744

-109

3.635

3.964

-109

3.855

4.340

-109

4.231

02.01

663.9

Opvang en beschermd wonen (nieuw)

17.893

-4.000

13.893

18.274

-4.000

14.274

15.216

-279

14.937

02.01

667.9

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen en opvang WMO (nieuw)

0

-1.693

-1.693

0

-1.693

-1.693

0

-1.457

-1.457

02.01

671.0

Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (oud)

767

0

767

767

0

767

740

0

740

02.01

671.9

Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (nieuw)

2.994

0

2.994

2.994

0

2.994

2.993

0

2.993

02.01

672.9

PGB WMO en Jeugd (nieuw)

4.100

0

4.100

3.699

0

3.699

1.244

0

1.244

02.01

682.9

Individuele voorzieningen Natura Jeugd (nieuw)

10.315

0

10.315

11.021

0

11.021

11.377

-3

11.374

02.01

683.9

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd (nieuw)

2.265

0

2.265

2.196

0

2.196

1.453

0

1.453

02.01

687.9

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd (nieuw)

0

0

0

0

0

0

0

-3

-3

02.02

670.0

Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud)

2.427

-2

2.425

3.451

-152

3.299

2.843

-138

2.704

02.02

670.1

Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk (oud)

2.946

-535

2.411

3.154

-535

2.619

4.359

-551

3.808

02.02

670.9

Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw)

1.978

0

1.978

1.737

0

1.737

1.329

0

1.329

02.04

650.1

Kinderdagopvang

883

-317

566

930

-317

613

843

-301

541

03.02

623.2

Participatiebudget Reintegratie

4.199

0

4.199

5.419

0

5.419

5.412

-1

5.411

03.02

623.3

Participatiebudget Inburgering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03.03

610.1

Bijstand/financiele dienstverlening

28.213

-25.651

2.562

32.899

-28.404

4.495

32.711

-28.194

4.518

03.03

611.1

Sociale werkvoorziening

8.100

0

8.100

8.341

0

8.341

8.451

-838

7.613

03.03

614.1

Gemeentelijk minimabeleid

6.163

-80

6.083

6.163

-80

6.083

6.605

-105

6.500

03.03

614.4

Kwijtschelding belastingen

1.518

0

1.518

1.518

0

1.518

1.395

0

1.395

03.03

621.1

Vreemdelingen

603

-127

476

1.138

-317

821

864

-229

635

Totaal hoofdfunctie 6

117.140

-34.601

82.539

126.702

-37.694

89.008

118.295

-34.233

84.062

01.01

722.1

Riolen en Rioolgemalen

8.816

-115

8.701

8.837

-115

8.722

8.908

-76

8.832

01.01

722.2

Riolen buiten lozingsrecht

92

0

92

92

0

92

92

0

92

01.01

724.1

Begraafplaatsen

1.780

-171

1.609

1.190

-102

1.088

2.804

-1.628

1.176

01.01

726.1

Baten rioolrechten

0

-8.527

-8.527

0

-8.527

-8.527

0

-8.586

-8.586

01.01

732.1

Baten begraafplaatsen

0

-1.236

-1.236

0

-829

-829

1

-957

-956

01.03

721.1

Vuilophaal en -afvoer

7.350

-1.585

5.765

7.888

-1.585

6.303

7.716

-1.597

6.119

01.03

723.1

Milieubescherming (stad)

1.911

-461

1.450

2.063

-461

1.602

1.911

-1.004

907

01.03

723.2

Milieubescherming (inw)

1.349

-7

1.342

1.314

-7

1.307

1.262

7

1.269

01.03

725.1

Baten vuilophaal en -afvoer

0

-8.205

-8.205

0

-8.205

-8.205

0

-8.312

-8.312

02.03

711.1

Ambulancevervoer

97

0

97

97

0

97

97

0

97

02.03

714.1

Openbare Gezondheidszorg

1.617

-6

1.611

1.617

-6

1.611

1.655

0

1.655

02.03

715.1

Jeugdgezondheidszorg uniform deel

1.226

0

1.226

1.226

0

1.226

1.202

0

1.202

Totaal hoofdfunctie 7

24.238

-20.313

3.925

24.325

-19.837

4.488

25.648

-22.152

3.496

01.01

810.1

Ruimtelijke ordening

1.795

0

1.795

1.695

0

1.695

1.684

-53

1.632

01.01

810.2

Landmeten en vastgoed

1.165

0

1.165

1.134

0

1.134

1.011

-24

987

01.01

820.1

Woninbouw en -exploitatie

707

0

707

707

0

707

330

0

330

01.01

821.0

Stads- en dorpsvernieuwing

573

0

573

638

0

638

588

-6

582

01.01

821.1

Stedelijke vernieuwing

1.754

-1.500

254

1.754

-4.900

-3.146

633

-5.019

-4.386

01.01

822.1

Bouw- en woningtoezicht

3.430

0

3.430

3.435

0

3.435

3.373

0

3.373

01.01

822.7

Woonhavens/-Schepen

0

-17

-17

0

-17

-17

2

-18

-16

01.01

823.1

Baten Bouw- en Woningtoezicht

0

-3.820

-3.820

0

-1.920

-1.920

0

-2.015

-2.015

05.03

830.1

Bouwgrondexploitaties

10.309

-7.473

2.836

10.383

-11.325

-942

21.083

-18.752

2.330

Totaal hoofdfunctie 8

19.733

-12.810

6.923

19.746

-18.162

1.584

28.704

-25.887

2.817

980.1

Mutaties reserves P1 Wonen en leven

1.585

-693

892

1.835

-1.381

454

1.825

-951

874

980.2

Mutaties reserves P2 Zorg

0

-436

-436

2.244

-2.202

42

2.244

-1.132

1.112

980.3

Mutaties reserves P3 Werken

0

-762

-762

0

-1.798

-1.798

0

-1.266

-1.266

980.4

Mutaties reserves P4 Bestuur

0

-153

-153

0

-153

-153

0

-153

-153

05.01

911.1

Geldleningen ug/og korter dan een jaar

0

0

0

0

0

0

0

-3

-3

05.01

913.1

Overige financiele middelen

15

-70

-55

15

-508

-493

15

-561

-546

05.01

914.1

Geldleningen ug/og gelijk of langer dan een jaar

0

-3.432

-3.432

0

-3.432

-3.432

0

-3.534

-3.534

05.01

921.1

Algemene uitkeringen

0

-87.225

-87.225

0

-89.760

-89.760

0

-89.849

-89.849

05.01

922.1

Algemene baten en lasten

-1.326

0

-1.326

54

0

54

74

-329

-256

05.01

923.0

Uitkering deelfonds Sociaal Domein

0

-49.469

-49.469

0

-50.330

-50.330

0

-50.330

-50.330

05.01

960.1

Saldi kostenplaats CCFB

0

-944

-944

0

-944

-944

0

-862

-862

05.01

960.6

Saldo kostenplaats directie

0

0

0

-75

0

-75

178

0

178

05.01

960.7

Saldo kostenplaats interne advisering

0

0

0

336

-700

-364

3.202

-700

2.502

05.02

930.1

Uitvoering wet WOZ

1.024

0

1.024

1.011

0

1.011

1.055

-8

1.048

05.02

930.2

Uitvoering wet WOZ (controle)

297

0

297

297

0

297

308

0

308

05.02

931.1

OZB gebruikers

0

-3.616

-3.616

0

-3.616

-3.616

0

-3.528

-3.528

05.02

932.1

OZB eigenaren

0

-15.202

-15.202

0

-15.202

-15.202

0

-15.440

-15.440

05.02

937.1

Hondenbelasting

0

-468

-468

0

-468

-468

0

-501

-501

05.02

939.1

Precariobelasting (inw)

0

-301

-301

0

-301

-301

0

-342

-342

05.02

940.1

Belastingheffing/-Inning

1.775

-344

1.431

1.742

-344

1.398

1.586

-122

1.464

980.5

Mutaties reserves P5 Financiën en grondexploitaties

0

-1.047

-1.047

0

-2.059

-2.059

0

-1.442

-1.442

Totaal hoofdfunctie 9

3.370

-164.162

-160.792

7.459

-173.198

-165.739

10.487

-171.053

-160.566

TOTAAL

241.804

-243.623

-1.819

258.147

-262.922

-4.775

261.511

-268.704

-7.193