Verschillen in de jaarrekening

Verschillen in de jaarrekening

Sociaal domein
Het overschot op het sociaal domein is afgerond € 4,5 mln. Twee onderdelen springen eruit:

Op de persoonsgebonden budgetten is € 1,9 mln minder uitgegeven.
Er is in 2016 sprake van een verschuiving van persoonsgebonden budgetten naar het aanbod aan zorg in natura. Wij schrijven dat toe aan de breedte van het aanbod van de Regio Gooi en Vechtstreek en aan de hoge administratieve lasten die de persoonsgebonden budgetten met zich mee brengen.

Op de individuele voorzieningen binnen de nieuwe zorgtaken is € 3 mln minder uitgegeven, waarvan € 2,6 mln minder op WMO-voorzieningen. Dit zit met name in de WMO begeleiding en de dagbesteding voor volwassenen. Er wordt minder gebruik gemaakt van deze voorzieningen dan wij hadden gedacht. Dat is niet te wijten aan een minder ruimhartig toekennen van zorg, zo leiden wij af uit het geringe aantal bezwaren dat wij op de toegekende zorg hebben ontvangen. Wél moeten wij meer inzicht krijgen in de zorgbehoefte, om de te leveren zorg beter te kunnen ramen.

€ 0,4 mln minder is er uitgegeven op jeugd-voorzieningen, voornamelijk omdat de kinderrechter er minder vaak aan te pas hoefde te komen en er daardoor minder beroep is gedaan op dure voorzieningen.

Vrijval resterende ISV-middelen
In 2016 hebben we op basis van de eindafrekening met de Provincie €3,4 mln aan middelen laten vrijvallen die we voor stedelijke vernieuwing hadden gereserveerd (zie toelichting hiervoor). De € 1,2 mln die wij in de reserve hebben achtergehouden was bestemd voor plannen die niet meer tot ontwikkeling zijn gekomen. Vanuit de gedachte dat we geen budgetten willen vasthouden waar geen concreet plan onder ligt laten we nu ook deze ISV middelen vrijvallen. Zodra de plannen goed zijn uitgewerkt, leggen wij deze aan de gemeenteraad voor met een voorstel voor de financiële dekking.

Parkeren
Er zijn flink meer inkomsten uit parkeren gerealiseerd. Dit heeft te maken met de toename van bezoekers aan het centrum en een toegenomen betalingsbereidheid die het gevolg is van de introductie van betalen met de mobiele telefoon. Verder is er efficiencywinst geboekt in de exploitatie van parkeergarages en parkeermeters.

Duurzaamheid
In 2016 is € 1 mln gereserveerd voor het verstrekken van leningen voor duurzaamheidsmaatregelen voor maatschappelijk vastgoed. Dit bedrag is niet aangesproken, omdat de gemeente nog geen aanvragen voor dit soort leningen heeft ontvangen. De verwachting is dat dit de komende jaren op gang gaat komen. Ook de uitvoering van het programma duurzaamheid, waarvoor ca. € 0,25 mln is uitgetrokken, heeft wat meer tijd nodig. Daardoor is er ook meer ruimte  voor het vinden van de afgesproken dekking van € 0,6 mln.

Prestatie-afspraken woningbouwcorporaties
De prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties hebben veel overleg gevraagd, maar konden begin 2017 worden bekrachtigd. Daarom is er in 2016 niets van het beschikbare budget uitgegeven.

2 e ontsluitingsweg Kerkelanden
Het overleg over het tracé van de 2e ontsluitingsweg Kerkelanden heeft tijd gekost. Met de uitvoering is eind 2016 een begin gemaakt. Wij hebben voor dit plan in 2016 dan ook niets uitgegeven, waardoor er ook geen geld uit de reserve nodig was. Bij elkaar opgeteld heeft de vertraging dus geen financieel effect op het jaarrekening-resultaat 2016. In 2017 wordt het project afgerond.

Inhuur
Wij zagen ons genoodzaakt om voor € 1,7 mln meer capaciteit in te huren. Voor € 1 mln had dit te maken met de hoge werkdruk. Die wordt veroorzaakt doordat wij een formatie-reductie hebben doorgevoerd in de veronderstelling dat we efficiënter zouden gaan werken als gevolg van verdergaande automatisering. De investeringen in automatisering lopen echter achter op de planning. Verder is ingehuurd om achterstanden weg te werken. Extra capaciteit was nodig voor de voorbereiding en uitvoering van grote projecten. Daar stond echter een voordeel op de VAT-kosten tegenover. Voor het sociaal domein geldt dat de formatie die we bij de overkomst van de nieuwe taken dachten nodig te hebben onvoldoende bleek. Tegenover de capaciteit die voor het sociaal domein is ingehuurd staat een hogere uitkering uit het gemeentefonds.

Frictiekosten Versa
In 2016 hebben wij € 530.000 aan Versa betaald als tegemoetkoming in de door een onafhankelijk accountant vastgestelde frictiekosten van Versa. Door de lagere subsidie werd Versa onder andere geconfronteerd met gedwongen ontslagen, transitievergoedingen en andere afbouwkosten. Versa betaalt de resterende frictiekosten.

Overig
Op een begroting van € 250 mln zijn er altijd afwijkingen. Vele in de sfeer van de reguliere bedrijfsvoering. De grootste verschillen hebben we hierboven toegelicht. De andere afwijkingen tellen op tot een voordeel van ca. € 0,8 mln. Zowel in de programma’s als in hoofdstuk 5 wordt meer gedetailleerd op deze verschillen ingegaan.

GAK-gebouw
De plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied zijn in het afgelopen jaar verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot de vaststelling van de visie op het stationsgebied en tot de aankoop van het GAK-gebouw, dat op een centrale plek in het plangebied ligt. De visie leidt ertoe dat het GAK-gebouw wordt gesloopt. De financiële regels schrijven dan voor dat het pand wordt afgewaardeerd. Dit vormt een bijzondere last in deze jaarrekening van afgerond € 3,6 mln. Zonder deze afwaardering zou het exploitatieresultaat op bijna € 11 mln voordelig zijn uitgekomen.