Toelichting op het gebruik van onvoorzien

Toelichting op het gebruik van onvoorzien

Jaarlijks wordt in de begroting een post  voor onvoorziene lasten opgenomen (begroting 2016: € 96.000). Dit maakt het mogelijk om in het begrotingsjaar onvoorziene (dus niet begrote) uitgaven, die onontkoombaar en onuitstelbaar zijn (de 3 o’s), op te vangen. Als deze uitgaven structureel zijn, dienen ze uiteraard in de volgende begroting structureel te worden gedekt. De post onvoorzien maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. In hoofdstuk 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing kunt u meer lezen over de relatie tussen risico’s en weerstandscapaciteit.

In 2016 is geen gebruik gemaakt van de post Onvoorziene lasten. Er resteert een budget van € 96.000 dat niet is benut en als voordeel in deze rekening tot uitdrukking komt.