Toelichting op de algemene dekkingsmiddelen

Toelichting op de algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Onder de algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan:
a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
b. algemene uitkeringen;
c. dividend;
d. saldo van de financieringsfunctie;
e. overige algemene dekkingsmiddelen.

De beschrijving van de inhoudelijke programma’s staat in het jaarverslag onder hoofdstuk 2. Per saldo zijn de lasten van de programma’s 1 tot en met 4 hoger dan de baten. In programma 5 Financiën en Grondexploitaties zijn de algemene dekkingsmiddelen opgenomen; onder de thema’s 5.1 Financiële huishouding en 5.2 Lokale belastingen. Voorheen werden ook de mutaties op de reserves in dit hoofdstuk behandeld. Deze zijn per 2016 ondergebracht onder de afzonderlijke programma’s en maken geen onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen op de thema’s 5.1 en 5.2 vormen de dekking van het negatieve financiële saldo van de programma’s 1 tot en met 4.

In het jaarverslag is in de programma’s 1 tot en met 4 per thema een analyse opgenomen van de verschillen tussen de rekening en de gewijzigde begroting. Programma 5 Financiën en grondexploitaties verschilt inhoudelijk van de andere programma’s en wordt daarom in dit hoofdstuk toegelicht. Hieronder wordt per thema aangegeven wat de verschillen zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat thema 5.3 Grondexploitaties weliswaar is opgenomen onder programma 5, maar géén onderdeel is van de algemene dekkingsmiddelen. Ook zijn niet alle onderwerpen die in de thema’s 5.1 en 5.2 zijn ondergebracht onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen.

Afwijkingen programma 5

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)


Thema

Primitieve begroting 2016

Wijziging begroting  2016

Actuele begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil 2016

Saldo

5.1

Financiële huishouding

-142.702

-2.893

-145.595

-143.042

2.553

5.2

Lokale belastingen

-16.835

-46

-16.881

-16.992

-111

5.3

Grondexploitaties en vastgoed

2.836

-3.778

-942

2.330

3.272

Totaal van Lasten en Baten

-156.701

-6.717

-163.418

-158.054

5.364

Toelichting op de afwijkingen algemene dekkingsmiddelen groter dan € 50.000 per thema

Thema 5.1 Financiële huishouding

#

Lasten

Baten

Saldo

1

Algemene uitkering

-90

-90

2

Dividenduitkeringen

-145

-145

3

Financieringsfunctie

-102

-102

4

Overige afwijkingen 5.1

3.139

-249

2.890

Totaal verschil

3.139

-586

2.553

Toelichting verschillen

  1. De algemene uitkering bestaat naast inkomsten in het dienstjaar uit diverse afrekeningen van voorgaande dienstjaren. In de raadsinformatiebrief (RIB) over de decembercirculaire werd een voordelig effect op de algemene uitkering van € 255.000 vermeld. Het uiteindelijke voordeel in de jaarrekening bedraagt € 90.000. Dit levert t.o.v. de RIB een nadelig verschil op van € 165.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de negatieve afrekening van het dienstjaar 2014  (opgenomen in de September-circulaire 2016) niet was meegenomen in de RIB.
  1. De dividenduitkering 2015 Vitens is € 92.000 hoger uitgevallen dan begroot. Het gaat om een incidenteel voordeel. De winst zal namelijk gaan afnemen omdat Vitens de tarieven ten gevolge van nieuwe regelgeving moet verlagen. De raming van dit dividend is vanaf de begroting 2017 al verlaagd. De dividenduitkering BNG 2015 is € 53.000 hoger uitgevallen. Deze uitkering was vanwege de recessie (voorzichtig) ingeschat op € 70.000. Werkelijk is uiteindelijk € 123.000 ontvangen, waarmee het gemiddeld ontvangen dividend over de afgelopen 5 jaren afgerond € 130.000 bedroeg. Dit was een reden om vanaf de begroting 2017 weer rekening te houden met een hogere dividend uitkering.
  2. Het voordeel betreft een hogere bate op de bespaarde rente. Hier tegenover staat een nadeel op de toegerekende rente op de kostenplaatsen.
  1. De overige afwijking hebben betrekking op financiële afwijkingen op het thema die geen relatie hebben met de algemene dekkingsmiddelen.

Thema 5.2 Lokale belastingen

#

Lasten

Baten

Saldo

1

Onroerendezaakbelastingen 2016

-150

-150

2

Precariobelasting

-40

-40

3

Hondenbelasting

-33

-33

4

Overige afwijkingen 5.2

-101

213

112

Totaal verschil

-101

-10

-111

Toelichting verschillen ongebonden belastingen

  1. De totale opbrengst OZB 2016 laat een toename zien ten opzichte van de begroting van circa

€ 150.000. Hierin zijn de oninbare vorderingen ad € 153.631 al verwerkt. Het voordeel is toe te schrijven aan een gunstige waardeontwikkeling na de vaststelling van het tarief 2016 (bij de begroting 2016).

  1. De opbrengst precariobelasting is € 40.000 hoger dan geraamd. Dit is toe te schrijven aan extra inkomsten als gevolg van het aantrekkende economische klimaat. Hierdoor is meer gebruik gemaakt van gemeentegrond door bouw- en containerbedrijven.
  1. De hondenbelasting heeft € 33.000 meer opgebracht dan begroot. De extra inkomsten zijn onder meer veroorzaakt door de uitgevoerde hondencontrole.
  1. De overige afwijking hebben betrekking op financiële afwijkingen op het thema die geen relatie hebben met de algemene dekkingsmiddelen.

In de paragraaf Lokale heffingen is een uitgebreidere toelichting opgenomen over alle lokale belastingen.