Toelichting per programma

Toelichting per programma

In het jaarverslag is op de programma’s per thema een analyse gegeven van de verschillen tussen de rekening en de bijgestelde begroting. Zoals in hoofdstuk 1 ‘Inleiding en leeswijzer’ is opgemerkt, bestaat de formele jaarrekening, waarop de accountantsverklaring is gebaseerd, uit dit hoofdstuk 5 en de hierna volgende hoofdstukken 6 en 7.

In voorgaande jaren werd in dit hoofdstuk per programma en per thema een overzicht gegeven van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en rekening en een toelichting op de afwijkingen boven de € 100.000.

Nu maakt de genoemde analyse van de afwijkingen tussen de begroting en het overzicht baten en lasten formeel deel uit van de jaarrekening, maar mag van de commissie BBV ook worden opgenomen in het jaarverslag, mits beide onderdelen in één boekwerk zijn opgenomen en in de jaarrekening wordt verwezen naar het relevante onderdeel van het jaarverslag.

De commissie BBV beveelt aan:

  • om bij het verwijzen duidelijk in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening aan te geven waar in de programmaverantwoording de analyse is opgenomen; en
  • dat de analyse duidelijk identificeerbaar moet zijn.

Om de leesbaarheid van de jaarstukken te vergroten willen we zoveel mogelijk herhaling in de jaarstukken vermijden. Daarom geven we in dit hoofdstuk inzicht op de afwijkingen per programma op hoofdlijnen, waarbij voor de verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de verantwoording op de betreffende programma's (hoofdstuk 2).